Algemene voorwaarden

Hobbyjournaal.nl is een onderdeel van Find IT Media te Kampen. Deelname aan
en inschrijving bij Hobbyjournaal.nl, en gebruik van de site Hobbyjournaal.nl,
vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze
Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en
activiteiten die samenhangen met Hobbyjournaal.nl en/of worden aangeboden door
Hobbyjournaal.nl. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot
tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te
lezen.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Hobbyjournaal.nl geschiedt
geheel op eigen risico van de deelnemer. Hobbyjournaal.nl is niet aansprakelijk
voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het
gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website
Hobbyjournaal.nl.

2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de
samenstelling van de website Hobbyjournaal.nl, is het mogelijk dat de
informatie die op Hobbyjournaal.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist
is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen
worden.

3. De content op de website Hobbyjournaal.nl is grotendeels afkomstig van de
deelnemers aan Hobbyjournaal.nl. Hobbyjournaal.nl is niet aansprakelijk voor
enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de
website Hobbyjournaal.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft
uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer.
Hobbyjournaal.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden
voor de inhoud hiervan.

4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de
pagina’s van Hobbyjournaal.nl zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of
Find IT Media. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op
Hobbyjournaal.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt
geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een
staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie
of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald
doel of anderszins.

5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met het gebruik van Hobbyjournaal.nl, of met de
tijdelijke onmogelijkheid om Hobbyjournaal.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook
niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het
gebruik van informatie die door middel van Hobbyjournaal.nl verkregen is.
Hobbyjournaal.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst
genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de
vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt
de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of
onderzoek te verrichten voor gebruik van via Hobbyjournaal.nl verkregen
informatie. De informatie op Hobbyjournaal.nl wordt wekelijks aangevuld en
eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Hobbyjournaal.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de
auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel
voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van
Hobbyjournaal.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Hobbyjournaal.nl
opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van
Find IT Media (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers
1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door
de deelnemer op de website Hobbyjournaal.nl geeft deelnemer volledige en
onvoorwaardelijke toestemming aan Find IT Media dit materiaal onbeperkt (her)
te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-,
promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van
Hobbyjournaal.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in
elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door
middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en
dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer
afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die
hij/zij op Hobbyjournaal.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van
zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal
dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Hobbyjournaal.nl geen inbreuk
maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig
is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Hobbyjournaal.nl terzake van vorderingen
van derden.

4. Hobbyjournaal.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot
content te onthouden dan wel om content van de website Hobbyjournaal.nl te
verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Hobbyjournaal.nl,
sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Hobbyjournaal.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam
Hobbyjournaal.nl en het logo van Hobbyjournaal.nl, waaronder in ieder geval
worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Find IT Media.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de
website Hobbyjournaal.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens,
afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten
uitsluitend bij Hobbyjournaal.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Hobbyjournaal.nl is het onder meer niet toegestaan de website
Hobbyjournaal.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen)
verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen)
vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde
‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze
openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar
ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan
Hobbyjournaal.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
Hobbyjournaal.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het
geval blijkt te zijn.

2. Hobbyjournaal.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16
jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van
Hobbyjournaal.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste
toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Hobbyjournaal.nl
De redactie van Hobbyjournaal.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader
overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de
website Hobbyjournaal.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het
uitsluitend oordeel van Hobbyjournaal.nl, in strijd is met de goede zeden of
anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die
dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft
vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Hobbyjournaal.nl, de verdere
toegang tot c.q. deelname aan Hobbyjournaal.nl voor onbepaalde tijd te
ontzeggen. De redactie van Hobbyjournaal.nl is gerechtigd om haar rechten en
verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een
derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Hobbyjournaal.nl die ontstaan naar aanleiding van het
gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter.